Co pro mě znamená být odpovědnou firmou?

 Co pro mě znamená být odpovědnou firmou?

Rainer Schumacher, Managing Director, xITee k.s.:

Pro mě představuje odpovědnost spíše výzvu, jak se v budoucnu vyrovnávat s nejistotami. Odpovědnost znamená tyto nejistoty rozpoznat, umět je odhadnout a vyvodit z nich správné závěry. To je zřejmě důvod, proč velké firmy investují velké částky do manažerských informačních systémů. Většina těchto systémů ovšem vyobrazuje výhradně minulost a nikoliv nejistoty v budoucnosti. Všechny firmy dnes bojují o přežití. Na jedné straně čelí stále inteligentnějším technologiím, na straně druhé demografickým změnám. Bude stále obtížnější se s těmito nejistotami vyrovnat. Proto je pro mě odpovědná firma taková, která je odvážná a umí přestát nezdary.

 

 

Libor Galatík, ředitel Murtfeldt Plasty:

Odpovědnost vnímám jako důležitou součást širokého řetězce vzájemně propojených vztahů. Odpovědnost vedení firmy začíná u vztahu k zaměstnancům, projevuje se v jednání se zákazníky, dodavateli a pokračuje odpovědností k životnímu prostředí. Nelze vybudovat úspěšnou firmu bez pochopení, že pouze odpovědná spolupráce, vzájemná důvěra a respekt posilují schopnost jedince – zaměstnance podat co nejlepší výkon pro úspěšný rozvoj firmy. Avšak odpovědnost vedení firmy nelze chápat jako soubor předpisů, sloganů nebo na webu a v příručkách napsaných myšlenek či prohlášení. Odpovědnost chápu jako charakterovou vlastnost managementu a lídrů, která prorůstá všemi složkami firmy a následně se projevuje odpovědným jednáním všech zaměstnanců společnosti.

 

 

Tomáš B. Andrejsek, Managing Partner ELAN Interior:

Většinu profesního života se pohybuji v rodinných firmách, ať již německých nebo rakouských. Když jsme převzali společnost Bene Praha a reformovali ji na ELAN Interior, držel jsem se vize stát se odpovědnou firmou ve smyslu toho nejlepšího, co jsem dosud poznal. Odpovědná firma by měla být prospěšná nejen sobě, ale má rozvíjet a podporovat svoje prostředí i svůj trh. Měla by myslet nejen na dnešek, ale i na zítřek. Rozvíjet udržitelné technologie, podporovat vzdělávání a rozvoj, podílet se na aktivní práci pro společnost. Z těchto důvodů mimo jiné pořádáme vzdělávací semináře na téma trendů v pracovním prostředí či na téma ergonomie a zdravého vnitřního prostředí ve firmách. Jsme rovněž aktivními členy České rady pro šetrné budovy, kde je udržitelný rozvoj jedním z hlavních programových bodů.

 

 

Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech:

Je důležité si přiznat, že dnes se máme nejlépe v historii. Firmy se mohou soustředit nejen na profit, ale i na kvalitu života lidí, kteří tvoří její ekosystémy: klientů, zaměstnanců a širší společnosti. Otázkou je, co mohou firmy udělat pro zvýšení kvality života obecně. Odpověď někdy spočívá v maličkostech: pečovat o své prostředí, recyklovat, pomáhat slabším nebo podporovat zaměstnance, aby se více zapojovali do komunitních aktivit. Má to ale jeden háček: vedoucí firem musejí jít sami příkladem a lidem ukázat, jak žít odpovědně. Pokud se to podaří, odměnou je celková spokojenost, smysl a radost ze společné tvorby, která již není jen prací, ale cestou, jak být obecně prospěšným. Odpovědnou firmou je dnes ta, která ví, že vydělávat se dá i etickým, udržitelným a smysluplným způsobem.

 

 

Alena Pomahačová, General Manager ASSESSMENT SYSTEMS CZECH REPUBLIC:

“Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.” (A.Schweitzer)
Být zodpovědnou firmou pro nás znamená, že žijeme podle vnitřně srovnaných kvalitních hodnot. Přebíráme v každém okamžiku odpovědnost za své jednání a neustále na sobě pracujeme. Když přijde na odpovědnost firmy, dle mého názoru existuje pouze odpovědnost nepodmíněná, kterou firma vždy nese prostřednictvím všech svých lidí, ať už se jedná o společný úspěch, ale i neúspěch.

Firma, která je dobrým příkladem, je firmou, která nese odpovědnost za každého jednotlivce uvnitř i vně firmy. V takovéto firmě pak lidé rádi a dlouhodobě pracují. Taktéž o své firmě hovoří  s hrdostí a radostí. Pokud  k tomu firma myslí stále i na druhé, pak se to projevuje ve vysoké loajalitě a mnoha doporučeních od spokojených zákazníků. A kdo by si takovéto výsledky své zodpovědné práce nepřál…

 

 

Jiřina Nepalová, ředitelka společnosti RENOMIA:

V RENOMIA se dlouhodobě věnujeme filantropii a společenské odpovědnosti, která je neodmyslitelným prvkem našeho života. Je pro nás přirozené pomáhat těm, kteří to potřebují. Je to součást naší kultury, hodnot a poslání. „Sloužíme lidem a firmám a přispíváme k lepšímu životu“ je vyjádřením našeho uvažování přístupu ke klientům, kolegům a neposlední řadě ochotě pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, ať jde o opuštěné nebo nemocné děti či podporu kultury a vzdělávání. Za tímto účelem založila RENOMIA vlastní nadaci Hlas srdce. Dlouhodobě spolupracujeme také s Nadací Terezy Maxové dětem a Dobrým andělem. Pomáhat si navzájem je pro nás samozřejmost a zároveň velká radost.

 

 

Alice Kubíčková, Komora právní odpovědnosti: 

Odpovědná firma jedná v rámci své činnosti v souladu s právními, morálními i etickými principy, což zcela jistě zvyšuje její kvalitu v očích zákazníků, obchodních partnerů i celé společnosti. Vizi právně odpovědných firem se snažíme jako komora, která byla založena za účelem podpory právního povědomí, společenské i právní odpovědnosti ve společnosti, aktivně podporovat a šířit. Komora se svojí osvětovou činností snaží o to, aby firmy, jejich zaměstnanci i široká veřejnost vědomě v rámci své činnosti dodržovali etická pravidla a právní předpisy.

Podporujeme myšlenku, že řádné dodržování právních předpisů je neodmyslitelným předpokladem pro správné fungování firemní kultury a nejlepší smlouvou mezi odpovědnými a poctivými firmami je již ústní slib a podaná ruka, které zavazují.

 

 

Adrian Cloer, Partner, German Service CEE:

Pokud chtějí být v dnešní době společnosti napříč obory globálně úspěšné, nestačí jen vykazovat zajímavé hospodářské výsledky, ale musí být aktivní i na poli společenské odpovědnosti. Orientace pouze na zisk není IN a firmy už dnes stále častěji integrují principy udržitelnosti do svého každodenního chodu. Co s vyšší integrací odpovědného přístupu do byznysu firmy získávají? Především nové trhy, zákazníky i přístup k know-how a inovacím.

V této souvislosti se i naše společnost v oblasti CSR dlouhodobě angažuje. Globálně se v 79 zemích, kde působí, zaměřuje na podporu projektů v oblasti zapojení zaměstnanců do společnosti a lokálních komunit, diverzitu uvnitř skupiny či důsledky klimatických změn. Tyto hodnoty sdílíme i lokálně v rámci České republiky, kde vedle toho podporujeme neziskové organizace zaměřené na ochranu dětí a jejich práv, seniorů či léčbu nemocných rakovinou. Jsme mj. partnerem organizace Linka bezpečí, výročních ocenění TOP ŽENY ČESKA či charitativního projektu Movember. Tyto a další organizace a projekty podporujeme buď přímo prostřednictvím finančních darů či poskytnutím našich služeb zdarma.

 

 

Roman Ray Straub, Kongresové Centrum Praha:

Strategický a inovativní rozvoj s cílem dlouhodobé udržitelnosti a spokojenosti zaměstnanců i klientů, který je zároveň společensky přínosný, vidím jako nezbytnou součást každé odpovědné firmy. V Kongresovém Centru Praha jsme v rámci plnění Vize 2017-2020 vykročili právě tímto směrem. Při budování moderního technologického zázemí, jež zajistí zvýšení udržitelnosti a snížení dopadů na životní prostředí, myslíme také na blaho profesionálů, kteří v prostředí našich prostorů podněcují důležité vědecké diskuze v často klíčových otázkách pro lidstvo. Naše vize KCP je vizí pro dobro celé společnosti.

 

 

Diana Rádl Rogerová, Office Managing Partner of Deloitte:

„Společensky odpovědná firma – CSR“ není o vyplácení peněz na hezky vypadající projekty, ale o udržitelnosti a dlouhodobosti. Pro náš byznys to znamená, že výsledky jsou stejně důležité, jako cesta, která k nim vede. Odpovědnost se u nás v Deloitte projevuje v tom, jak reportujeme finanční výsledky, děláme obchodní rozhodnutí i v tom, že naši zaměstnanci sdílí podobné hodnoty. Nejdůležitější ale zůstává odpovědnost v procesu poskytování našich služeb klientům. Dlouhodobě se věnujeme rozvoji zaměstnanců tak, aby co nejlépe sladili pracovní a osobní život, zapojujeme se do komunitních projektů a zintenzivňujeme podporu inovací.

 

 

Eduard Palíšek, CEO, Siemens, s.r.o.:

Odpovědnost tvoří základ naší firemní filozofie. V každodenní praxi to znamená, že nám velmi záleží na tom, aby naše vztahy se zákazníky, zaměstnanci a celou společností byly transparentní, férové a dlouhodobé.

Zavázali jsme se do roku 2030 být CO2 neutrální a k využívání našich moderních technologií, které snižují emise CO2, motivujeme i naše zákazníky. Věříme, že naše digitální řešení mohou pomoci českým firmám dále zvýšit produktivitu, která je základem dlouhodobé prosperity české ekonomiky. Díky našim chytrým technologiím se z českých měst a obcí stávají bezpečná místa, kde je příjemné žít, rozvíjet se a pracovat.

Provozujeme chráněnou dílnu, máme rozsáhlé programy bezpečnosti práce a zdravého životního stylu. Zaměstnanci Siemens se mohou v pracovní době věnovat dobrovolnictví, podporujeme neziskové organizace, v rámci programu Restart@Siemens pomáháme lidem bez domova. To, jak děláme byznys je pro nás stejně důležité, jako kolik ho děláme.

 

 

Ing. Petr Milský, Ředitel Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s.:

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary, provozující hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci, vnímáme společenskou odpovědnost jako nedílnou součást světa kolem nás.

Naším hlavním posláním je navracet a rozvíjet klientům sílu – ať již fyzickou, tak také duševní. Kromě toho však chceme být prospění i svému okolí. V rámci dobrovolných aktivit je pro nás silnou myšlenkou sport. Sport jako aktivita, která má vést k zdravému životnímu stylu, ctižádosti a upevnění smyslu pro fair play…

Jsme velmi rádi, že taktéž můžeme trošku přispět a dlouhodobě podporovat Sportovní klub vozíčkářů Sharks Karlovy Vary nebo hokejisty HC Energie Karlovy Vary. Taktéž jsme hrdí, že jsme se stali oficiální dodavatelem Českého olympijského týmu pro období 2017 – 2020.

 

Zodpovědná firma by se měla soustředit nejen na vytváření zisku, ale také na budoucnost – sledovat nejmodernější technologie v oboru, zvyšovat kvalitu života klientů, zaměstnanců i celé společnosti. Takhle nějak to vždycky říkají všechny  zodpovědné firmy . Jenže jak je to ve skutečnosti? Mnohé „zodpovědné“ firmy tlačí klamavou reklamu již do dětí útlého věku, Automobilky uvádějí nižší spotřebu, Agenti pojišťoven uzavírají „výhodné“ pojistky, Mobilní operátoři uzavírají smlouvy tak, že se z nich nelze vymanit.. Prostě mnohé rádoby „zodpovědné“ firmy často dělají věci, které zodpovědné vůbec nejsou.Takže co je podle mne zodpovědná firma? Ta, která za žádných okolností nefixluje. Nepodvádí klienty, zaměstnance, ani společnost. Prostě vždycky hraje fér.

 

ing .Kamila Mašková, jednatelka, IFM ELECTRONIC, spol. s r.o.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.