Spolkové země hrají důležitou roli při managementu evropských dotací

Německo chce být do roku 2045 klimaticky neutrální a využívá při tom evropské strukturální fondy

Stejně jako ostatní členské země EU i Německo může z evropských kohezních fondů čerpat prostředky na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V období 2021-2027 má k dispozici přibližně 20 miliard eur. Na spolufinancování projektů se podílí také spolková vláda a jednotlivé spolkové země, celková suma je tak přibližně dvojnásobná. V dubnu 2022 Evropská komise schválila dohodu o partnerství s Německem. Tato dohoda určuje německou investiční strategii a to, jak použité finanční prostředky přispívají k dosažení politických cílů EU, k nimž patří zvyšování konkurenceschopnosti a transformace na zelenou ekonomiku.

Prioritu mají investice do zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Cílem je, aby se Německo stalo do roku 2045 klimaticky neutrální zemí. Přibližně 30 % prostředků chce Německo využít na podporu výzkumu a inovací ve firmách, digitalizaci, zvyšování konkurenceschopnosti a inteligentní specializaci. Vysoký objem prostředků je k dispozici i na podporu sociální soudržnosti. Jedná se například o projekty inkluzivního a odborného vzdělávání a investice na posílení lidského kapitálu, jejichž cílem je, aby se zaměstnanci adaptovali na moderní svět práce a zvyšovala se odolnost jejich i podniků.

Jedná se o prostředky ze tří kohezních fondů: Fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu pro spravedlivou transformaci (JTS). Další finance jsou k dispozici v Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu (ENRAF).

Vzhledem k federálnímu uspořádání Německa většinu programů realizují spolkové země v 31 regionálních operačních programech. Dolní Sasko kombinuje fondy EFRR a ESF+ v jednom programu, ostatní spolkové země je koordinují samostatně. Na spolkové úrovni probíhají dva programy: program EMFAF a samostatný celoněmecký program ESF+. Fond pro spravedlivou transformaci (JTF) se zaměřuje na regiony a odvětví, které jsou výrazně postiženy transformací na klimaticky neutrální ekonomiku. V Německu se tyto prostředky využívají na strukturální změny v hnědouhelných regionech, tzn. v Braniborsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku. Další prostředky jsou k dispozici v 19 přeshraničních programech Interreg, jejichž cílem je podpořit přeshraniční spolupráci zemí uvnitř EU.

Zahraniční firmy, které působí v Německu nebo to zvažují, mají k těmto finančním prostředkům stejný přístup jako německé firmy. Vedle evropských fondů existuje široká škála dalších nástrojů financování.

Pro firmy v Německu a potenciální investory je velmi atraktivní program Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (Zlepšení regionální ekonomické struktury – GRW). Tento program se již od roku 1969 zaměřuje na podporu regionů, které jsou významně postiženy strukturálními změnami. Podniky mohou žádat o dotace na investiční projekty v oblastech jako například výstavba nebo rozšíření provozovny, pořízení moderního zařízení, které šetří zdroje, diverzifikaci výrobního sortimentu nebo dlouhodobé vytváření pracovních míst.

Evropská komise v rámci schvalovacího řízení určuje nejen regiony podporované z GRW, ale také horní limity financování. V roce 2022 vznikl nový seznam podporovaných oblastí. Ve strukturálně slabých regionech dosahuje maximální podpora pro malé firmy 45 % a pro velké firmy 25 % investovaných nákladů. Maximální podpora se týká regionů hraničících s Českou republikou a Polskem.

Na financování GRW se podílejí jednotlivé spolkové země. Konkrétní podoba podpory je v kompetenci spolkových zemí, které při tom mohou k financování využít také evropské fondy EFRE. Žádosti o financování investic z GRW se podávají u pověřených instituci v příslušné spolkové zemi, což je ve většině případů rozvojová banka dané spolkové země.

Za předpokladu, že nedojde k duplicitnímu financování, podniky mohou jednotlivé nástroje kombinovat a optimalizovat tak strukturu financování projektů. Informace o možnostech financování projektů podniků a o procesech podávání žádostí poskytuje organizace Germany Trade & Invest.

Germany Trade & Invest (GTAI) podporuje zahraniční firmy při vstupu na německý trh a hledání místa pro podnikání. www.gtai.de

Text: Michael Schnabel, Germany Trade & Invest

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert